.

 Айкидо Кишинев. Игорь Захаревич, Шидоин. 5-й Дан Айкикай.

Техника проба

Tachi Waza  

Aihanmi Katate Dori (Kosadori) 

Ikkyo 

Nikyo 

Sankyo 

Yonkyo 

Gokyo 

Rokyo (Hiji Kime Osae) 

Ude Garami

 

Shiho Nage 

Ude Kime Nage

Irimi Nage 

Sokumen Irimi Nage

Kote Gaeshi 

Gyaku Kote Gaeshi

Soto Kaiten Nage 

Uchi Kaiten Nage 

Tenchi Nage 

Koshi Nage

Kokyu Nage 

Juji Garami 

Sumi Otoshi

Aiki Otoshi 

Kiri Otoshi  キリ大歳

Tobu Nage

Hiji Dory

Sutemi Vaza

 

 

 

 

 

 

 

Katate Dori 

Sode Dori 

Hiji Dori

Kata Dori 

Mune Dori 

Morote Dori

Ryote Dori 

Ryokata Dori

 

Shomen Uchi 

Yokomen Uchi

Jodan Tsuki

Chudan Tsuki 

Gegan Tsuki 

Kata Dori Men Uchi 

Mae Geri

Mawashi Geri

 

 

 

 

 

Suvari Waza

Hanmi Nantachi Waza 

Ushiro Waza 

Jiju Waza

Randori 

Futari Dori

3 человека

 

Tanto Dori

Tachi Dori  

Jo Dori 

Aikiken

Aikijo